Loading
0850 333 111 (Po – Ne: 09:00 – 21:00) online@verne.sk Pobočky verne.sk
VYHĽADAJTE SVOJU DOVOLENKU

Informácie o zásadách ochrany súkromia

Verne.sk vynakladá maximálne úsilie na ochranu Vášho súkromia a osobných údajov.

Uvedomujeme si dôležitosť a nutnosť ochrany Vašich osobných údajov

Tento dokument Vám poskytne informácie a odpovede na Vaše otázky ohľadom zberu a uchovávania informácií (ďalej len ako „Zásady ochrany súkromia“). Tento dokument zároveň obsahuje informácie o tom, ako predchádzať tomu, aby Vaše osobné údaje boli zaznamenávané alebo zdieľané.  Prevádzkovateľ internetových stránok si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tento dokument bez akéhokoľvek upozornenia. V takom prípade bude upravený dokument so Zásadami ochrany súkromia zverejnený na tomto istom mieste a akékoľvek úpravy sa budú vzťahovať na všetky údaje zozbierané prevádzkovateľom internetových stránok, vrátane údajov už zozbieraných.

Uvedomujeme si dôležitosť a nutnosť ochrany súkromia a osobných údajov našich klientov, a preto pri získavaní a uchovávaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnou legislatívou, a to najmä zákonom č. 428/2002 Zbierky zákonov o ochrane osobných údajov v platnom znení, zákonom č. 610/2003 o elektronických komunikáciách v platnom znení a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a príslušných noriem Európskej únie.

Aké informácie zbierame a ich využitie

Zbierame informácie o Vašich návštevách na našich internetových stránkach. Medzi tieto informácie patria technické údaje o Vašom pripojení do internetu, internetovom prehliadači, operačnom systéme Vášho počítača, dátumoch a časoch prístupu na naše internetové stránky, o Vašom pohybe na našich internetových stránkach či informácie o tom, odkiaľ ste na naše internetové stránky prišli. Tieto informácie nám pomáhajú skvalitňovať naše služby pre Vás, optimalizovať stránky pre potreby Vás, našich klientov.

Všetky údaje získavané internetovými stránkami www.verne.sk sú spracovávané prostredníctvom počítačového systému, osobné údaje našich klientov sa zaznamenávajú výlučne počítačovou formou a uchovávajú sa v databáze systému prevádzkovateľa internetových stránok. Môžeme si uchovať Vaše meno, prípadne ďalšie osobné údaje, ako napr. poštovú adresu, e-mailovú adresu, číslo a druh cestovného dokladu, vek, ak nám tieto údaje poskytnete.

Keďže elektronická online platba prebieha na zabezpečených stránkach našich partnerských bánk, neprichádzame do styku s údajmi o Vašej kreditnej a debetnej karte či bankovom účte, ako napr. číslo karty, dátum exspirácie, CVC kód a iné. Vaša platba je tým pádom bezpečná, pretože o jej maximálne zabezpečenie sa stará naša partnerská banka. O uchovávaní týchto údajov sa dočítate na platobnej stránke našej partnerskej banky.

Okrem týchto údajov Vás v rámci prieskumu trhu môžeme požiadať o poskytnutie informácie o Vašich záľubách, profesii, demografii, skúsenostiach, štúdiu, o tom, ako ste sa o našej stránke dozvedeli. Tieto informácie nám pomôžu pri príprave našich produktov a ponúk tak, aby sa čo najviac priblížili Vašim očakávaniam.

V našich internetových stránkach sú vložené skripty Google Analytics (alebo iné monitorovacie systémy), monitorujúce návštevníkov a ich pohyb na našich stránkach. Táto služba zbiera technické údaje o našich návštevníkoch, o dátume a čase ich príchodu na naše stránky, o ich pohybe na stránkach, o tom, odkiaľ na naše stránky prišli, a o technickom vybavení ich počítača a pripojenia do internetu. Tieto údaje nám poskytujú prehľad o našich klientoch a možnosť zlepšovať ponuku našich produktov a služieb tak aby sme oslovili čo najviac klientov.

V stránkach môžu byť vložené ďalšie konverzné kódy našich partnerov, s ktorými má prevádzkovateľ internetových stránok zmluvu o spolupráci.

Ako využívame cookies

Internetové stránky využívajú technológiu cookies a iné podobné technológie za účelom zvýšenia komfortu užívateľov a spoľahlivosti internetových stránok.  Tieto technológie nám pomáhajú pri optimalizovaní zobrazovaných informácií tak, aby ste čo najjednoduchšie našli to, čo na našich internetových stránkach hľadáte.

V cookies uchovávame predovšetkým informácie o Vašom vyhľadávaní zájazdov, o tom, odkiaľ ste na naše internetové stránky prišli, či Vaše kontaktné údaje pri procese rezervácie.

V prípade, že technológii cookies nedôverujete, môžete ju vo Vašom internetovom prehliadači zakázať. O tomto postupe sa dočítate v Nápovede Vášho internetového prehliadača. V prípade zakázania technológie cookies vo Vašom prehliadači však môžu naše internetové stránky prestať fungovať korektne.

Zdieľanie Vašich osobných údajov s tretími stranami

Nie je v našom záujme poskytovať osobné údaje získané na týchto internetových stránkach tretím osobám. Informácie však môžeme zdieľať s našimi partnermi, ktorých ponuky uverejňujeme na internetových stránkach. Získané informácie môže prevádzkovateľ internetových stránok www.verne.sk využiť na zaslanie reklamnej ponuky prevádzkovateľa či reklamného partnera, a to elektronickou formou alebo formou poštovej zásielky. V prípade požiadavky na spracovanie údajov externým subjektom môžu byť tieto údaje poskytnuté tretím stranám na účely prieskumu. Tieto tretie strany sú zmluvne viazané k mlčanlivosti a ochrane zdieľaných údajov. S tretími stranami však môžeme zdieľať anonymné a neosobné či sumárne informácie o našich užívateľoch.

Ako oznámiť prevádzkovateľovi internetových stránok, že nemáte záujem dostávať reklamné informácie

Špeciálne ponuky či iné reklamné oznamy Vám zasielame len v prípade, že ste o ne prejavili záujem. V našom mene Vás môže osloviť aj tretia strana, ktorá na to bola splnomocnená prevádzkovateľom týchto internetových stránok. Ak si neželáte ďalej dostávať špeciálne ponuky či iné reklamné informácie, z ich odberu sa môžete odhlásiť prostredníctvom hypertextového odkazu na konci každej takejto správy alebo poštou na adrese prevádzkovateľa internetových stránok.

Ako chránime zozbierané informácie

Ja naším záujmom využiť všetky dostupné možnosti bezpečného uchovávania údajov v spoločnosti prevádzkovateľa, ktoré zahŕňajú zabezpečený prístup k databázam, kryptovanie komunikácie a údajov, dodržiavania vnútorných smerníc, mlčanlivosť zamestnancov a opatrný výber našich zmluvných partnerov. Pri našej komunikácii zachovávame maximálnu dôvernosť podľa zákona o elektronických komunikáciách.

Zodpovednosť prevádzkovateľa za odkazy umiestnené na internetových stránkach

Internetové stránky prevádzkovateľa môžu okrem iného obsahovať aj hypertextové odkazy na stránky tretích osôb. Prevádzkovateľ týchto internetových stránok nezodpovedá za obsah stránok tretích osôb, ktoré môžu byť týmto spôsobom linkované. Za obsah stránok tretích strán zodpovedá ich prevádzkovateľ a ďalšie informácie o obsahu stránok tretích strán sa dozviete na daných stránkach. Tieto Zásady ochrany súkromia sa vzťahujú len na informácie zbierané na stránkach www.verne.sk.

VERNE TRAVEL, a.s.
www.verne.sk